Javni poziv za dostavu predloga programa u Kući Kralja Petra Prvog

Javni poziv za dostavu predloga programa u Kući Kralja Petra Prvog

USTANOVA KULTURE DEČJI KULTURNI CENTAR "MAJDAN"

OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV

za dostavu predloga programa koji će biti realizovani u toku 2020. godine

u  Ustanovi kulture „Kuća kralja Petra I", ul. Vase Pelagića 40, Beograd.

Poziv se upućuje organizacijama (umetnička udruženja, udruženja građana, asocijacije i sl.) i pojedincima –  umetnicima,  amaterima, zainteresovanim za realizaciju programa i sadržaja iz oblasti vizuelne i muzičke  umetnosti.

Uslovi za izbor i odlučivanje o predlogu programa/projekata:

Kapacitet podnosioca prijave za realizaciju predloženog programa/projekta (ljudski resursi, znanje, iskustvo i dosadašnji rezultati);
Referentna lista;
Dostupnost programa većem broju potencijalnih korisnika, odnosno ciljnih grupa;
Održivost programa.
Uz prijavu na Javni poziv obavezno dostaviti sledeću dokumentaciju:

sažet opis predloženog programa (naziv, vremensko trajanje, opis aktivnosti);
biografiju (za pojedince);
kopiju rešenja o registraciji (za udruženja i organizacije), referentnu listu  (iskustvo u realizaciji programa i moguće preporuke eksperata);
referentnu listu  (iskustvo u realizaciji programa i moguće preporuke eksperata);
propratno pismo sa navedenim osnovnim informacijama o organizaciji (za udruženja i organizacije);
Na osnovu Pravilnika o korišćenju Kuće kralja Petra I broj: 299/17 od  09.11.2017. godine, Urednik programa pristigle prijave i programe po javnom pozivu dostavlja Upravnom odboru Ustanove kulture dečji kulturni centar ,,Majdan". Komisija za odabir programa  i projekata  će izvršiti rangiranje i odabir pristiglih prijava i programa koji će  se realizovati u Kući kralja Petra I u 2020. godini.

 

Kriterijumi za izbor i odlučivanje o predlogu programa:

Kapacitet podnosioca prijave za realizaciju predloženog programa/projekta (radna biografija, ljudski resursi, znanje, iskustvo i dosadašnji rezultati);
Referentna lista;
Dostupnost programa većem broju potencijalnih korisnika, odnosno ciljnih grupa;
Održivost programa.
Ustanova kulture dečji kulturni centar „Majdan" može tražiti dodatna objašnjenja od podnosioca prijave kao i dodatnu dokumenaciju na uvid, a koja nije predviđena Javnim pozivom.

DKC "Majdan" ne snosi troškove produkcije, štampe promotivnog materijala, postavke radova i materijala za postavke radova,  štampanja kataloga i transporta radova.

DKC "Majdan" obezbeđuje prostor, higijenu, fizičko-tehničko obezbeđenje kuće i medijsku promociju projekta .

Konkursni materijal se ne vraća.

Rok za dostavu predloga je 06.12.2019. godine.

Prijave sa naznakom „Prijava za učešće na Javnom pozivu" dostaviti u elektronskoj formi na adresu: kucakraljapetra@gmail.com ili preporučenom poštom na adresu:

Ustanova kulture dečiji kulturni centar „Majdan"

Ul. Kozjačka 3-5

11000 Beograd

Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije možete dobiti putem e-mail adrese: kucakraljapetra@gmail.com

Cvi podnosioci prijava biće obavešteni o rezultatima Javnog poziva u pisanoj formi, najkasnije u roku od 30 dana po završetku konkursa.

Top